FASS MICH AN /  LUC SPADA / LIVE


25. Januar 2018 - Hamburg (Übel & Gefährlich/Bunker)
29. Januar 2018 - Differdingen (Aalt Stadhaus)
30. Januar 2018 - Luxemburg-Stadt (Café Bovary)
10. Februar 2018 - Essen (Grend Kulturzentrum)
31. Mai 2018 - Lübeck (Stadttheater)